Raad van Kerken

De Raad van Kerken Culemborg is opgericht in 1969 en vindt haar oorsprong in de oecumene, de wens om als plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen samen te werken en verbonden te zijn. De verscheidenheid en de veelkleurigheid van de diverse kerken worden gezien als een kwaliteit. Vanuit die verscheidenheid ontmoeten de kerken elkaar. Dat biedt inspiratie om ons te bezinnen op vragen over geloof, kerk en samenleving.

De Raad vertegenwoordigt de kerken in sommige situaties zoals bij representatieve aangelegenheden en overlegsituaties. Maar ze is vooral een platform waarin de kerken overleggen hoe ze samen iets kunnen betekenen voor de inwoners van Culemborg. Soms in een gezamenlijke activiteit, soms door aan te haken bij een activiteit van één van de aangesloten kerken.

Jaarlijks worden er 2 oecumenische diensten op initiatief van de Raad van Kerken georganiseerd: de Vredesdienst en de Dienst van gebed om eenheid. De organisatie van die diensten wordt bij toerbeurt verzorgd door één van de lidkerken.

De Ichthusgemeente heeft zich in een vroeg stadium van haar bestaan bij de Raad aangesloten.

De Raad van Kerken Culemborg heeft een eigen website. Daar vindt men ook de activiteiten die elke kerk buiten de normale zondagsdiensten organiseert en die open staan voor iedereen binnen of buiten de kerk. Denk  daarbij aan Vesperdiensten in de 40-dagentijd en gedurende de adventsweken, en speciale activiteiten voor inspiratie en verdieping.