Pastoraat

Een belangrijk kenmerk van het Lichaam van Christus is dat de leden onderling naar elkaar omzien. In de ICHTHUS-gemeente krijgt deze onderlinge zorg op verschillende manieren vorm.

Pastoraat

Onderlinge zorg

De persoonlijke aandacht voor elkaar in normale omstandigheden vindt plaats doordat gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse samenkomst, in de wijkgroep of gewoon bij elkaar thuis. De kringleiders zien erop toe dat deze aandacht ook in voldoende mate gegeven wordt.

Oudsten

De oudsten hebben een bijzondere pastorale taak als het gaat om vragen met betrekking tot de doop, het lidmaatschap van de gemeente, de huwelijkvoorbereiding en het zegenen van kinderen.

Pastoraal team

In geval van ziekte, rouw en allerlei probleemsituaties, waarbij gedurende kortere of langere tijd geregelde persoonlijke begeleiding gewenst is, komt de pastorale zorg voor rekening van een pastoraal team (onderdeel van het zorgteam), waarin zowel vrouwen als mannen meewerken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het pastorale team berust bij één van de oudsten. Van leden van het pastorale team wordt verlangd dat zij voor hun taak zijn toegerust. Dingen die in pastorale gesprekken worden gezegd, zijn vertrouwelijk. Waar nodig wordt iemand voor specialistische behandeling doorverwezen naar bevoegde instanties voor hulpverlening.

Ziekenzalving

In geval van ziekte is het mogelijk dat een gemeentelid in overeenstemming met hetgeen daarover staat in Jacobus 5 de oudsten bij zich vraagt om te worden gezalfd met olie. Na eventuele schuldbelijdenis vragen we de Heer om genezing, waarbij we ons bij voorbaat onderwerpen aan zijn wil.

Contact

Het eenvoudigst is om contact met het zorgteam op te nemen door het sturen van een bericht.

Machtsmisbruik

Met het oog op onverhoopte gevallen van misbruik van pastorale relaties heeft de ICHTHUS-gemeente zich aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM), voorheen Stichting Gedragscode Leidinggevenden.

De aansluiting betekent dat de leidinggevenden en ook de leden van het pastorale team zich houden aan de gedragscode, die de Stichting uitgeeft. Waar problemen ontstaan die niet binnen de gemeente kunnen worden opgelost, kan het gemeentelid zich wenden tot de genoemde stichting voor externe behandeling van de klacht.

Het adres van de stichting is:

SEM
Meld- en Adviespunt 085-488 14 40
Website https://www.wijzijnsem.nl/meld- en adviespunt/

Zie ook de pagina’s Een veilige kerk en Meldpunt misbruik.