Kinderen

Kinderen nemen in de Ichthusgemeente een bijzondere plaats in.

Het begin van de samenkomst is gericht op de kinderen. Met een voorbeeld, een verhaal of een vraaggesprek worden ze betrokken bij het thema. Zo kunnen ook zij steeds weer merken “Ik hoor er helemaal bij”. We zingen daarbij uit de bundel opwekkingsliederen voor kinderen. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen bijeenkomst. Alleen in de zomervakantie blijven de kinderen in de dienst.

Om aan te sluiten bij ieders leeftijd, zijn er verschillende groepen:

 • rood: kinderdienst de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool
 • wit: kinderdienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool
 • blauw: opvang voor baby’s en peuters (0-4 jaar)

Kinderdienst

In de kinderdienst praten de kinderen over wat hen bezighoudt. Ze zingen, luisteren naar een bijbels verhaal en bidden samen. Het thema van het verhaal wordt in de jongste groepen verwerkt door middel van een knutselwerkje. In de oudste groep wordt gebruik gemaakt van werkbladen.

Soms laten de kinderen na afloop zien en horen wat zij allemaal hebben geleerd.

De zorg voor de kinderen is niet beperkt tot de kinderdiensten. Zo heeft de kinderleiding de kinderen onderling verdeeld, zodat voor elk kind apart gebeden wordt.

Kleurgroep blauw (0-4 jaar)

Bieden van een veilige omgeving

In kleurgroep Blauw worden de kinderen praktisch opgevangen en verzorgd. Maar er wordt ook gezelligheid en veiligheid geboden, opdat de kinderen merken dat er aandacht voor hen is en zich gelukkig voelen in de kinderdienst. Dit wordt, onder andere, bereikt door leuke muziek, het voorlezen van een verhaaltje en gebed. Bij het voorlezen van een Bijbelverhaal, is de gezelligheid van het voorlezen het belangrijkst Daarom kunnen ook andere dan Bijbelverhalen gebruikt worden.

In de kinderdienst bidt de kinderdienstleider voor de kinderen.

Kleurgroep wit (groep 1-4)

God houdt van jou

Ook in kleurgroep Wit is gezelligheid en veiligheid belangrijk. De gezelligheid wordt hier langzaamaan ook gezelligheid met elkáár. Verder krijgt het Bijbelverhaal een andere plaats. Het moet de kinderen duidelijk worden dat dit èchte verhalen zijn, geen verzonnen verhalen. Verder wordt er voor gezorgd dat de kinderen de christelijke feesten kennen.

In de kinderdienst bidt de kinderdienstleider voor de kinderen. Soms bidden de kinderen zelf.

Kleurgroep rood (groep 5-8)

Gods is trouw

In kleurgroep Rood staat het Bijbelverhaal centraal. Nu wordt er met de kinderen over doorgepraat om samen te ontdekken wat je van de verhalen kunt leren. Dan komen er ook moeilijke dingen voorbij. Zoals bij een verhaal over een genezing van Jezus: wat nu als een bekende niet geneest? Ook is er plaats voor gezelligheid, bijvoorbeeld tijdens de verwerking van het verhaal met het knutselen.

De kinderdienstleider bidt samen met de kinderen zelf, voor de punten die de kinderen aangeven.

Uitgangspunten

Het kinderwerk is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Elk kind is waardevol in Gods ogen.
 • Het kinderwerk heeft tot doel dat elk kind:
  • Zich geborgen weet in de liefde van God.
  • Ontzag heeft voor God.
  • Gods trouw kent.
  • De Bijbelse normen en waarden leert.
 • Om kinderen te bereiken met de Bijbelse boodschap, moet deze door een volwassen gelovige begrijpelijk worden gemaakt.
 • Het is belangrijk dat de kinderdienstleiders een band met de kinderen hebben.
 • In de kinderdienst wordt de basis gelegd voor latere vriendschappen in de tienertijd.
 • Gebed voor de kinderen is onmisbaar.