Vol van de Geest

Jezus belooft zijn volgelingen dat de Heilige Geest bij hen zal zijn en in hen zal wonen. Daarnaast lezen we in de Bijbel over mensen die met de Heilige Geest vervuld worden of zijn. Wat betekent dat?

Dit bericht is geplaatst op 24-02-2019
Vol van de Geest

Jezus belooft aan zijn volgelingen, dat de Hij hen de Heilige Geest zal sturen om bij hen te zijn en zelfs in hen te wonen: " Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ​Geest​ van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven" (Johannes 14:16,17). Daarnaast lezen we in de Bijbel over mensen die vervuld van de Heilige Geest worden of zijn.

De inwonende Geest

Het is een voorrecht dat je, samen met alle gelovigen, zeker mag weten dat Gods Geest in je woont. Dat begon, waarschijnlijk zonder dat je er erg in had, op het moment dat je tot geloof kwam en Jezus erkende als verlosser (Efeziërs 1:13). De Heilige Geest is het eerste dat God je geeft.

Vervuld worden of vol zijn met de Geest

Naast het feit dat God zijn Geest geeft, is er in de Bijbel ook sprake van het vervuld zijn of worden met de Geest. Dat is niet vanzelfsprekend het geval. Het is aan bepaalde voorwaarden verbonden en het neemt twee verschillende vormen aan:

 • een tijdelijke, voorbijgaande vorm
 • een meer blijvende vorm

In het Grieks worden hiervoor twee verschillende werkwoorden gebruikt.

Vervuld worden

Het eerste woord is 'pimplemi' (πίμπλημι). In de Nederlandse vertaling wordt het weergegeven als 'vervuld (worden)'. Dit is iets dat mensen in het Oude Testament overkwam, zoals Bezaleël - hij werd vervuld van Gods Geest om de tabernakel te bouwen. In het Nieuwe Testament is er nog vóór de uitstorting van de Geest hetzelfde verschijnsel bij Johannes de Doper en zijn ouders, Zacharias en Elisabet. En na de uitstorting van de Heilige Geest wordt bij verschillende gelegenheden gezegd dat de discipelen, door de Heilige Geest vervuld werden.

Uit die teksten blijkt, dat deze vervulling diende om iemand in staat te stellen een bijzondere dienst te verrichten; om bijvoorbeeld onder moeilijke omstandigheden vrijmoedig te getuigen, om te profeteren of om een bijzondere bestraffing uit te spreken.

Hetzelfde woord wordt ook gebruikt, wanneer het niet gaat om vervulling met de Geest van God: iemand wordt vervuld met toorn, met vrees (andere vertaling: ontzag), met verbazing en ontzetting,(of: biuiten zichzelf van verbazing) met jaloezie. Het woord 'pimplemi' beschrijft dus een tijdelijke en voorbijgaande toestand, die zich vaker kan voordoen als reactie op de situatie waarin de persoon die vervuld wordt zich bevindt.

Vol zijn

Het tweede woord is 'plérès' (πλήρης), dat in de NBG-vertaling op één uitzondering na wordt weergegeven als 'vol zijn'. De NBV laat het onderscheid met 'pimplemi' terugkomen in het werkwoord: vervuld zijn). Het wordt gezegd van Jezus, van zeven mannen, van Stefanus en van Barnabas. Uit deze teksten blijkt, dat het 'vol zijn' geen verband houdt met bijzondere omstandigheden en gebeurtenissen. Het beschrijft meer een blijvende toestand.

De enige uitzondering in de NBG-vertaling is Efeziërs 5:18. Consequent vertaald had daar moeten staan: "Wees vol van de Geest'. Je zou het ook kunnen weergeven met: "Laat je vol maken door de Heilige Geest" (vgl. NBV). Gezien het woordgebruik in het Nieuwe Testament is dit voor gelovigen niet bijzonder, maar eigenlijk normaal. Het maakt ons als volgelingen van Jezus herkenbaar. Dat betekent niet, dat wij meer van de Geest nodig hebben, want God geeft de  Geest  zonder maat, maar dat de Geest meer van ons nodig heeft. Daarvoor zijn onder meer belangrijk:

 • Dorst hebben
  "37... Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het ​hart​ van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift. 39Hiermee doelde Jezus op de ​Geest​ die zij die in hem geloofden zouden ontvangen.. (Johannes 7:37-39). Christus is de bron van levend water. Je hebt dorst, als je verlangt naar een leven van overwinning en kracht, heiligheid en geestelijke vrucht,
 • Toewijding
  De Heer ons hele hart, zoals blijkt uit worden als "Stelt u ten dienste ...." (Romeinen 6:13 en 19) of: ".... Ik vraag u om uzelf als een levend, heilig​ en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u" (Romeinen 12:1). Als we vol willen zijn van de Geest, zullen we Hem in elk facet van ons leven toelaten: in de bibliotheek van onze gedachten, in de eetkamer van onze begeerten de zitkamer van onze relaties, de werkkamer van onze maatschappelijke betrekkingen, in de kelder van onze emoties, die we afgesloten houden voor anderen, omdat we ons schamen als anderen de inhoud ervan zouden zien.
 • Gehoorzaamheid
  "Wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft" (1 Johannes 3:24). Of God in ons blijft is geen vraag. Het bewijs daarvan is de Heilige Geest die ons gegeven is. Maar of wij in God blijven, is afhankelijk van onze bereidheid de weg van nederigheid en zelfverloochening te gaan, waarop God ons leidt. Wil ik me altijd richten op het gebod van mijn Heer?

Vol blijven van Gods Geest

Er zijn een paar dingen van belang om vol van de Geest te blijven.

 • Bidden
  "Bidt​ met aanhoudend ​bidden​ en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, blijf waakzaam met alle volharding en smeking voor alle ​heiligen" (Efeziërs 6:18).
 • Overdenk Gods Woord
  "Ik berg uw woord in mijn ​hart, opdat ik tegen U niet zondige" (Psalm 119:11).
 • Betrek Jezus bij alle dingen in je leven
  "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen" (Johannes 15:7).
 • Bedroef de Geest niet
  "30Maak Gods heilige​ Geest​ niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.31Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; ​vergeef​ elkaar zoals God u in ​Christus vergeven heeft" (Efeziërs 4:30-32).

Zie ook

De Geest in de evangeliën en Handelingen
24-08-2019
Wie of wat is de Heilige Geest?
14-12-2019
Symbolen van de Heilige Geest
24-10-2019